top of page

Award winning Soprano ICE Laser

Gratis consult & proefbehandeling

Privacybeleid

Brown Laser Clinic, gevestigd aan de Dorpsstraat 40, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jessy Rietbergen is de Functionaris Gegevensbescherming van Brown Laser Clinic zij is te bereiken via info@brownlaserclinic.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brown Laser Clinic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Brown Laser Clinic verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Gezondheid/medische verklaring

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brown Laser Clinic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  • Te bewaren van uw medische dossier om onze behandeling zo effectief mogelijk te laten verlopen

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brown Laser Clinic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 3 jaar van uw persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Brown Laser Clinic verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brown Laser Clinic en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brownlaserclinic.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Brown Laser Clinic wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brown Laser Clinic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@brownlaserclinic.com.

bottom of page